Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

13.10.201719:05

Zbycie akcji własnych

Tytuł raportu: Zbycie akcji własnych
Data: 13.10.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. (dalej jako Emitent) informuje, że w transakcji dokonanej poza rynkiem regulowanym Emitent zbył w dniu 13 października 2017 roku łącznie 13 036 (słownie: trzynaście tysięcy trzydzieści sześć) akcji własnych, które zostały uprzednio nabyte przez Emitenta na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) kodeksu spółek handlowych.

Zbycie akcji własnych nastąpiło, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 3 z dnia 6 grudnia 2010 roku.

Średnia jednostkowa cena zbycia akcji własnych Emitenta wyniosła 0,005 zł (słownie: pięć tysięcznych złotego). Jednostkowa wartość nominalna zbytych akcji wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych), łączna wartość nominalna zbytych akcji to 130 360,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych). Zbyte przez Emitenta akcje własne stanowią 0,13 % kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniają do wykonywania 13 036 (słownie: trzynaście tysięcy trzydzieści sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,13 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Zbycie akcji nastąpiło na rzecz 6 osób fizycznych, będących wieloletnimi współpracownikami Emitenta i jego spółki zależnej, w ramach uzgodnionych z tymi osobami rozliczeń bonusowych.

W wyniku dokonanej transakcji łączna liczba posiadanych akcji własnych przez Emitenta wynosi 28 197 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem), które stanowią 0,27 % kapitału zakładowego oraz uprawniają do wykonywania 28 197 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,27 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Jednostki zależne Emitenta nie posiadają akcji Emitenta.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA