Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

09.10.201712:31

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Emitenta

Tytuł raportu: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Emitenta
Data: 09.10.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 9 października 2017 r. powziął wiadomość, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował w dniu 27 września 2017 roku zmianę Statutu Emitenta dokonaną uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 czerwca 2017 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

Zmieniona została treść § 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101).

Dotychczas § 6 ust. 1 statutu Spółki brzmiał następująco:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z),

2) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),

3) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),

4) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),

5) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),

6) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),

7) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z),

8) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),

9) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),

10) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),

11) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),

12) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),

13) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),

14) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z),

15) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),

16) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),

17) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),

18) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z),

19) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),

20) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),

21) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),

22) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),

23) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),

24) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),

25) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),

26) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),

27) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z),

28) Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z),

29) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),

30) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),

31) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z),

32) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),

33) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z),

34) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z),

35) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),

36) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),

37) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),

38) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),

39) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z),

40) Sprzedaż detaliczna książek (PKD 52.47.A),

41) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z),

42) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),

43) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),

44) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),

45) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),

46) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

47) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),

48) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),

49) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),

50) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),

51) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),

52) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

53) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),

54) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),

55) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),

56) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),

57) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),

58) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),

59) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),

60) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),

61) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),

62) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),

63) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),

64) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),

65) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

66) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),

67) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

68) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),

69) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

70) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

71) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),

72) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),

73) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),

74) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),

75) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),

76) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),

77) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),

78) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

79) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),

80) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),

81) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),

82) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),

83) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),

84) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),

85) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

86) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

87) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),

88) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),

89) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),

90) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),

91) Technika (PKD 85.32.A),

92) Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B),

93) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),

94) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),

95) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

96) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),

97) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),

98) Działalność bibliotek (PKD 91.01.A),

99) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).

Po zmianie § 6 ust. 1 statutu Spółki brzmi następująco:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z),

2) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),

3) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),

4) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),

5) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),

6) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),

7) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z),

8) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),

9) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),

10) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),

11) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),

12) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),

13) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),

14) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z),

15) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),

16) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),

17) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),

18) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z),

19) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),

20) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),

21) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),

22) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),

23) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),

24) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),

25) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),

26) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),

27) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z),

28) Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z),

29) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),

30) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),

31) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z),

32) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),

33) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z),

34) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z),

35) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),

36) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),

37) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),

38) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),

39) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z),

40) Sprzedaż detaliczna książek (PKD 52.47.A),

41) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z),

42) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),

43) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),

44) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),

45) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),

46) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

47) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),

48) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),

49) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),

50) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),

51) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),

52) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

53) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),

54) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),

55) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),

56) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),

57) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),

58) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),

59) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),

60) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),

61) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),

62) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),

63) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),

64) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),

65) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

66) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),

67) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

68) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),

69) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

70) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

71) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),

72) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),

73) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),

74) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),

75) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),

76) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),

77) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),

78) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

79) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),

80) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),

81) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),

82) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),

83) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),

84) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),

85) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

86) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

87) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),

88) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),

89) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),

90) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),

91) Technika (PKD 85.32.A),

92) Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B),

93) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),

94) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),

95) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

96) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),

97) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),

98) Działalność bibliotek (PKD 91.01.A),

99) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),

100) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z).

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA