Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

28.07.201718:38

Zbycie akcji własnych

Tytuł raportu: Zbycie akcji własnych
Data: 28.07.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. (dalej jako Emitent) informuje, że w transakcji dokonanej poza rynkiem regulowanym Emitent zbył w dniu 28 lipca 2017 roku 10 327 (słownie: dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) akcji własnych, które zostały uprzednio nabyte przez Emitenta na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) kodeksu spółek handlowych.

Zbycie akcji własnych nastąpiło, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 3 z dnia 6 grudnia 2010 roku.

Średnia jednostkowa cena zbycia akcji własnych Emitenta wyniosła 4,23 zł (słownie: cztery złote dwadzieścia trzy grosze). Jednostkowa wartość nominalna zbytych akcji wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych), łączna wartość nominalna zbytych akcji to 103 270,00 zł (słownie: sto trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych). Zbyte przez Emitenta akcje własne stanowią 0,1 % kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniają do wykonywania 10 327 (słownie: dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,1 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

W wyniku dokonanej transakcji łączna liczba posiadanych akcji własnych przez Emitenta wynosi 41 233 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy), które stanowią 0,4 % kapitału zakładowego oraz uprawniają do wykonywania 41 233 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,4 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Jednostki zależne Emitenta nie posiadają akcji Emitenta.

Kontakt dla inwestorów

Mateusz Paradowski
InnerValue Investor Relations
tel.: +48 516 089 279