Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

26.05.201713:54

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 23 czerwca 2017 roku

Tytuł raportu: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 23 czerwca 2017 roku
Data: 26.05.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 23 czerwca 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2017 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 (Batory Office Building II, wejście A, parter).

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wraz z opinią biegłego rewidenta.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wraz z opinią biegłego rewidenta.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Informacje dotyczące przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.pmpg.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie/2017-06-23".

Kontakt dla inwestorów

Mateusz Paradowski
InnerValue Investor Relations
tel.: +48 516 089 279