Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

04.04.201719:10

Skonsolidowany raport roczny RS 2016

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2016
Data: 04.04.2017 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2016
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW57.13051.80013.05612.378
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ9.5415.7672.1801.378
ZYSK (STRATA) NETTO7.9905.8461.8261.397
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ7.6065.5361.7381.323
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,730,530,170,13
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ8.2616.6741.8881.595
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-5.262-5.416-1.203-1.294
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-766-1.190-175-284
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM2.2336851017
2016.12.312015.12.312016.12.312015.12.31
AKTYWA, RAZEM53.84546.50112.17110.912
AKTYWA OBROTOWE32.09912.9027.2563.028
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA18.96019.6064.2864.601
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1.7892.203404517
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE17.17117.4033.8814.084
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM34.88526.8957.8856.311
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ33.79126.1857.6386.145
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10.38210.38210.38210.382
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 3,252,520,740,59
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-04Michał M. LisieckiPrezes Zarządu

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w opublikowanym przez Emitenta w dniu 4 kwietnia 2017 roku skonsolidowanym raporcie rocznym, w wyniku pomyłki Emitent załączył plik zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 rok w wersji roboczej tj. zawierającej elementy przeznaczone do usunięcia. Przedmiotowe, zbędne elementy skonsolidowanego sprawozdania finansowego były oznaczone skreśleniem. Emitent wyjaśnia, że opisana pomyłka nie miała wpływu na prawidłowy odczyt skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a w szczególności na prezentowane dane finansowe. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje poprawny plik skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2016. Emitent niezwłocznie przekaże także skorygowany skonsolidowany raport roczny.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA