Strona główna»Relacje inwestorskie»Raporty»Komunikaty biznesowe»Komunikat biznesowy

Komunikat biznesowy

17.01.201716:58

Terminy przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2017 roku

Tytuł raportu: Terminy przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2017 roku
Data: 17.01.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017:

Raporty okresowe za 2016 rok:

- Jednostkowy raport roczny Emitenta za 2016 rok: 4 kwietnia 2017 roku.

- Skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2016 rok: 4 kwietnia 2017 roku.

Raporty okresowe za 2017 rok:

- skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2017 roku: 18 maja 2017 roku.

- skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2017 roku: 21 września 2017 roku.

- skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2017 roku: 20 listopada 2017 roku.

Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania za IV kwartał 2016 roku, skonsolidowanego sprawozdania za II kwartał 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania za IV kwartał 2017 roku na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie).

Ponadto, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym za rok 2017 zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Kontakt dla inwestorów

Mateusz Paradowski
InnerValue Investor Relations
tel.: +48 516 089 279