Strona główna»Relacje inwestorskie»Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy»OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000051017, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 4021 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie (02-486), przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 (Batory Office Building II, wejście A, parter), od godziny 08.30.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA