Strona główna»Relacje inwestorskie»Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy»OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000051017, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 1 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 15
grudnia 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 

Kontakt dla inwestorów

Mateusz Paradowski
InnerValue Investor Relations
tel.: +48 516 089 279