Strona główna»Relacje inwestorskie»Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy»OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 (Batory Office Building II, wejście A, parter).

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wraz z opinią biegłego rewidenta.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wraz z opinią biegłego rewidenta.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA