Strona główna»Relacje inwestorskie»Informacje finansowe»Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe

Wybrane jednostkowe dane finansowe: 

 

JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

W TYS. ZŁ.

W TYS. ZŁ.

W TYS. EUR

W TYS. EUR

 

OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 r.

OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r.

OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 r.

OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW

25.376

22.866

6.057

5.430

ZYSK (STRATA) NETTO

602

5.881

144

1.397

LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)

10.382

103.817

10.382

103.817

ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ./ EUR)

0,06

0,06

0,01

0,01

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

7.406

1.159

1.768

275

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

-7.345

-510

-1.753

-121

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

-120

-292

-29

-69

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM

-59

357

-14

85

 

31 GRUDNIA 2014 r.

31 GRUDNIA 2013 r.

31 GRUDNIA 2014 r.

31 GRUDNIA 2013 r.

AKTYWA, RAZEM

27.350

24.059

6.417

5.801

AKTYWA OBROTOWE

9.594

7.327

2.251

1.767

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

15.908

13.098

3.732

3.158

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

3.799

2.768

891

667

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

12.109

10.330

2.841

2.491

KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM

11.442

10.961

2.684

2.643

LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)

10.382

103.817

10.382

103.817

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ./EUR)

1,10

0,11

0,26

0,03

Wybrane skonsolidowane dane finansowe: 

 SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE

 

 Dane za rok 2015/2014

skonsolidowane wybrane dane finansowe

w tys. zł

w tys. zł

w tys. eur

w tys. eur

 

okres 12 miesięcy zakończone                         31 grudnia 2015 r.

okres 12 miesięcy zakończone                                         31 grudnia

2014 r.

okres 12 miesięcy zakończone                                   31 grudnia 2015 r.

okres 12 miesięcy zakończone                                         31 grudnia 2014 r.

 
 
 

przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

51.800

58.392

12.378

13.938

 

zysk (strata) z działalności operacyjnej

5.767

9.002

1.378

2.149

 

zysk (strata) netto

5.846

4.265

1.397

1.018

 

zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominującą

5.536

3.971

1.323

948

 

 

 

liczba akcji (w tys. szt.)

10.382

10.382

10.382

10.382

 

zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w zł/ eur)

0,56

0,41

0,13

0,10

 

 

 

przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

6.674

9.524

1.595

2.273

 

przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-5.416

-7.657

-1.294

-1.828

 

przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-1.190

-1.944

-284

-464

 

przepływy pieniężne netto, razem

68

-77

17

-19

 

 

 

 

31 grudnia 2015 r.

31 grudnia 2014 r.

31 grudnia 2015 r.

31 grudnia 2014 r.

 
 
 

aktywa, razem

46.501

43.915

10.912

10.303

 

aktywa obrotowe

12.902

18.672

3.028

4.381

 

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

19.606

22.920

4.601

5.377

 

zobowiązania długoterminowe

2.203

2.728

517

640

 

zobowiązania krótkoterminowe

17.403

20.192

4.084

4.737

 

 

 

kapitał własny ogółem

26.895

20.995

6.311

4.926

 

kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

26.185

20.649

6.145

4.845

 

 

 

liczba akcji (w tys. szt.)

10.382

10.382

10.382

10.382

 

wartość księgowa na jedną akcję podstawowa i rozwodniona                 

2,52

2,00

0,59

0,47

 

(w zł/eur)

 

  

 Dane za rok 2014/2013

 

W TYS. ZŁ

W TYS. ZŁ

W TYS. EUR

W TYS. EUR

 

OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2014 r.

OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2013 r.

OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2014 r.

OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2013 r.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW

58.392

65.034

13.938

15.444

ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

9.002

8.127

2.149

1.930

ZYSK (STRATA) NETTO

4.265

6.542

1.018

1.554

ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ

3.971

5.884

948

1.397

LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)

10.382

103.817

10.382

103.817

ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)

0,41

0,06

0,10

0,01

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

9.524

3.403

2.273

808

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

-7.657

-2.180

-1.828

-518

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

-1.944

-818

-464

-194

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM

-77

405

-19

96

 

31 GRUDNIA 2014 r.

31 GRUDNIA 2013 r.

31 GRUDNIA 2014 r.

31 GRUDNIA 2013 r.

AKTYWA, RAZEM

43.915

40.982

10.303

9.882

AKTYWA OBROTOWE

18.672

17.430

4.381

4.203

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

22.920

24.355

5.377

5.873

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

2.728

1.762

.640

425

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

20.192

22.593

4.737

5.446

KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM

20.995

16.627

4.926

4.009

KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

20.649

16.575

4.845

3.996

LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)

10.382

103.817

10.382

103.817

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA

2,00

0,16

0,47

0,04

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA