Strona główna»Relacje inwestorskie»Relacje inwestorskie»Biegły rewident spółki

Biegły rewident spółki

Funkcję biegłego rewidenta Spółki odpowiedzialnego za przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Emitenta za okresy od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku oraz od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku, a także za badanie jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Emitenta za lata obrotowe 2016 i 2017, pełni spółka Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-520), przy ulicy Wiśniowej 40 lok. 5, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704.

Spółka Misters Audytor Adviser sp. z o.o. świadczyła dotychczas na rzecz Emitenta usługi polegające na przeglądach półrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Emitenta, a także na badaniach rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Emitenta, za lata 2014 i 2015.

 

Reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:

Spółka nie ma ustalonej reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z § 30 pkt 5 statutu Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza.

Kontakt dla inwestorów

Kontakt
PMPG Polskie Media SA